Vi bruger egne eller tredjeparts cookies for at forbedre vores service ved at analysere Deres browsing vaner. Hvis De fortsætter med at browse uden at ændre indstillinger, betragter vi det som en accept af brugen af cookies på vores site. De kan få flere oplysninger eller en vejledning i, hvordan De ændrer indstillinger, på vores "Lovpligtige information".

JEG ACCEPTERER
De Kanariske Øer – På livets breddegrad

RETSINFORMATION

 1. 1. ADKOMSTRETTEN TIL INTERNETSIDEN
 2. 2. INTERNETSIDEN OG ANSVARSFRASKRIVELSE IFT INTERNETSIDEN: INDHOLD OG ADGANG
  1. 2.1. Internetsidens indhold
   1. 2.1.1. Oplysninger som fremgår af internetsiden
   2. 2.1.2. Internetsidens serviceydelser og produkter
   3. 2.1.3. Links til andre internetsider
  2. 2.2. Adgang til internetsiden
   1. 2.2.1. Brugere
   2. 2.2.2. Adgangsservice til internetsiden
 3. 3. INTELLEKTUELLE OG INDUSTRIELLE EJENDOMSRETTIGHEDER
  1. 3.1. Den intellektuelle og industrielle ejendomsrettighed over internetsiden og dens elementer
  2. 3.2. Den intellektuelle ejendomsret over reklamemateriale vedrørende turistmålet Kanarieøerne, som forefindes på internetsiden
  3. 3.3. Ophavsrettigheder til andet indhold, som ikke har tilknytning til internetsiden
 4. 4. POLITIK OM BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
  1. 4.1. Beskyttelse af oplysninger og fortrolighed
   1. 4.1.1. Registreringsformularer
   2. 4.1.2. Andre formularer
  2. 4.2. Beskyttelse af oplysninger: Cookies
  3. 4.3. Sikkerhed for adgangskoderne
 5. 5. VÆRNETING

1. ADKOMSTRETTEN TIL INTERNETSIDEN.

www.verdensbedsteklima.com er en officiel internetside, hvis formål er at promovere Kanarieøerne som turistmål. Siden ejes og administreres af det spanske selskab PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. (i det følgende benævnt PROMOTUR), som er et merkantilt selskab med offentlig kapital, som hører under Kanarieøernes viceturistråd (Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias), med selskabsadressen Calle Víctor Hugo nr. 60, postnummer 35006 Las Palmas de Gran Canaria, og med spansk skatteregistrerings- og selskabsnummer ”C.I.F.” A-35845593, tilmeldt handelsregisteret i Las Palmas, hvor det er indskrevet på folie 141, bind 1758, blad GC-34913 (i det følgende benævnt internetsiden).

Der eksisterer ligeledes en stort antal domæner, som viderefører til internetsiden, og som er ejet af PROMOTUR og derfor underlagt de vilkår og betingelser, som fremgår af nærværende lovmæssige oplysninger.

2. INTERNETSIDEN OG ANSVARSFRASKRIVELSE: INDHOLD OG ADGANG.

2.1. Internetsidens indhold.

Internetsiden www.verdensbedsteklima.com indeholder reklameoplysninger om Kanarieøerne som turistmål, information om naturen på øerne, serviceydelser, det værende sig såvel gratis som vederlagsbelagte ydelser, som leveres direkte af PROMOTUR eller af tredjepart (juridiske eller fysiske personer) (fremover benævnt trejdeparter). Anvendelsen af internetsiden samt af sidens indhold betyder fuld accept fra brugerens side af samtlige betingelser, som fremgår af nærværende Lovmæssige Oplysninger, og såfremt brugeren ikke er enig i indholdet heri, bør denne afstå fra at benytte internetsiden. Ansvarsbegrænsningerne i forhold til internetsidens indhold er følgende:

2.1.1. Oplysninger, som fremgår af internetsiden.

Den information, som fremgår af internetsiden om Kanarieøerne, kan være leveret direkte af PROMOTUR eller indirekte via tredjeparter. Den information, der leveres direkte af PROMOTUR via internetsiden, er så objektiv som overhovedet muligt, idet man benytter sig af officielle og offentligt kendte informationskilder samt information, som er udarbejdet som reklame- og markedsføringsmateriale i den hensigt at promovere turismen på Kanarieøerne. PROMOTUR påtager sig ikke noget ansvar for nogen urigtigheder, upræcise eller usande oplysninger fra oprindelige informationskilder, som benyttes til dette formål.

PROMOTUR forbeholder sig ret til til enhver tid at foretage rettelser i de oplysninger, som fremgår af internetsiden, samt til at afbryde Deres adgang til internetsiden til enhver tid og uden forudgående varsel. PROMOTUR påtager sig ikke noget ansvar for oplysninger, der tilbydes af tredjepart via internetsiden, idet PROMOTUR ikke i forvejen kontrollerer, godkender eller tilegner sig disse oplysninger, før de lægges ud på internetsiden. Ansvaret for den anvendelse af internetsidens oplysninger, som brugerne måtte foretage, påhviler udelukkende brugeren.

2.1.2. Internetsidens serviceydelser og produkter.

Internetsiden tilbyder gratis serviceydelser, der administreres direkte af PROMOTUR eller af tredjeparter, uden at fastlægge en pris for visse tilbudte ydelser eller produkter, idet priserne herfor vil blive behørigt oplyst under de hertil beregnede sektioner. PROMOTUR påtager sig ikke noget direkte eller indirekte ansvar for lovligheden, sandheden, brugen, kvaliteten eller troværdigheden af de serviceydelser og deres indhold, som ikke administreres eller kontrolleres direkte af PROMOTUR, selvom disse kan tilgås via internetsiden. Ethvert kontraktforhold eller udenkontraktligt forhold, der eventuelt indgås med tredjepartspersoner, der er blevet kontaktet via internetsiden samt deltagelse i konkurrencer, reklamefremstød, køb og salg af goder eller servicer, som disse tredjeparter står for, skal ene og alene forstås som væremde foretaget mellem bruger og tredjeparterne. Brugeren accepterer, at PROMOTUR ikke har noget ansvar for skader af nogen slags, som opstår i forbindelse med forhandlinger, samtaler og/eller kontraktlige eller udenkontraktlige forhold, som brugeren har haft med tredjeparter, der er kontaktet via internetsiden.

2.1.3. Links til andre internetsider.

Internetsider rummer links til andre internetsider, som PROMOTUR stiller til rådighed for brugeren med dette ene formål at lette adgangen til andet indhold og/eller andre servicer, som kunne have brugerens interesse, men som hverken administreres eller kontrolleres af PROMOTUR. Når en brugeren går ind på sådanne fremmede internetsider, skal denne være opmærksom på anvisninger, meddelelser og lovmæssige advarsler, som denne anden internetside måtte have fastlagt for brugen heraf. Indlemmelsen af disse links medfører ingen form for tilknytning mellem PROMOTUR og de firmaer, som ejer de linkede internetsider.

2.2. Adgang til internetsiden.

2.2.1. Brugere.

Enhver person, som er interesseret i oplysninger om Kanarieøerne som turistmål, kan benytte internetsiden, idet vedkommende henseende nærværende lovmæssige oplysninger benytter siden i egenskab af bruger. Til visse servicer og produkter vil PROMOTUR imidlertid af disse brugere kræve, at de identificerer sig ved en registrering (i det følgende benævnt registreret bruger) , og her er denne bruger underkastet bestemmelserne under punkt 4.1. og 4.3. Brugernes adgang til internetsiden sker udelukkende under den brugers ansvar, som besøger siden.

2.2.2. Adgangsservice til internetsiden.

PROMOTUR garanterer ikke, at adgangen til internetsiden ikke kan blive afbrudt, lide forsinkelser, indeholde fejl eller udeladelser eller indeholde virus eller andre ligenende elementer. PROMOTUR påtager sig ikke ansvar for de skader, uanset arten heraf, som bruger eller tredjepart måtte bliver påført som følge af: - Manglende disponibilitet, vedligeholdelse eller effektiv drift af internetsiden, internetsidens serviceydelser eller indhold. - Et ikke-autoriseret, ikke-tilfældigt brud på internetsidens sikkerhedsforanstaltninger, der skal beskytte internetsidens indhold eller servicer eller behandlingen af de personlige oplysninger, som PROMOTUR har registreret. - Generelt ethvert brug af internetsiden, sidens serviceydelser og/eller indhold, som brugeren eller tredjepart foretager imod de af PROMOTUR fastlagte betingelser for adgang og brug af disse.

3. INTELLEKTUEL ELLER INDUSTRIEL EJENDOMSRET.

3.1. Intellektuel og industriel ejendomsret over internetsiden og internetsidens elementer.

PROMOTUR, selv eller i egenskab af cessionar, er ejer af samtlige intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder hørende til internetsiden samt af de elementer, som fremgår heraf (det drejer sig om følgende: billeder, lyd, audio, video og tekster; mærker eller logoer, farvekombinationer, struktur og design, udvalg af anvendte materialer, software, herunder nødvendig software til internetsidens drift, adgang og brug eller lignende). Det er følgelig udtrykkeligt forbudt og vil blive straffeforfulgt, at dem, som har adgang til internetsiden, foretager enhver form for reproduktion, distribution, offentlig meddelelse eller forarbejdning af samme, uagtet om det drejer sig om hele eller dele af indholdet på internetsiden. Brugeren kan visualisere internetsidens elementer, herunder udskrive dem, kopiere dem og lagre dem på ethvert apparat eller databærende enhed (support), forudsat at dette udelukkende sker til personligt og privat brug, idet det således er udtrykkeligt forbudt at foretage nogen offentlig reproduktion, distribution, offentlig kommunikation og forarbejdning, disponering eller anden form for udnyttelse heraf.

3.2. Den intellektuelle ejendomsret over reklamemateriale vedrøende turistmålet Kanarieøerne, som forefindes på internetsiden.

PROMOTUR, selv eller i egenskab af cessionar, er eneejer med mulighed for overdragelse heraf af ophavsrettighederne til det reklamemateriale om turistmålet Kanarieøerne, som foreligger på internetsiden. Brugeren og tredjeparter kan benytte det omtalte reklamemateriale til reproduktion, distribution og offentlig kommunikation heraf med det formål at reklamere for Kanarieøerne som turistdestination, overalt i verden og uden nogen form for midlertidig begrænsning.

3.3. Ophavsret til andet indhold som ikke har tilknytning til internetsiden.

PROMOTUR holder sig ikke ansvarlig for fremmet indhold, som tilbydes på internetsiden af brugerne, ligesom PROMOTOR ikke gør dette indhold til sit eget og heller ikke garanterer ophavsrettighederne over disse. De brugere, som mener, at deres ophavsrettigheder er blevet brudt ved en ikke-autoriseret brug af deres beskyttede arbejde, som fremgår af internetsiden, kan kontakte PROMOTUR for at man efter en behandling af deres ansøgning eventuelt kan træffe de fornødne foranstaltninger for at undgå en sådan overtrædelse, idet henvendelse kan ske til følge e-mailadresse: info@turismodecanarias.com.

4. POLITIK OM BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER.

4.1. Beskyttelse af oplysninger og fortrolighed.

PROMOTUR meddeler via sin internetside, at man vil opsamle data fra brugerne ved hjælp af de følgende typer formularer:

4.1.1. Registreringsformularer.

Det drejer sig om formularer, hvor formålet er at indsamle og behandle personlige oplysninger, og her underretter man brugerne om, at dette sker i overensstemmelse med bestemmelserne i spansk organisk lov nr. 15/1999 af 13. december om Beskyttelse af personlige oplysninger, samt spansk lov nr. 34/2002 af 11. juli om Serviceydelser i informationssamfundet og elektronisk handel, idet den registrerede bruger giver tilladelse til, at dennes oplysninger bliver tilført et edb-register, som PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. er ansvarlig for, og at disse oplysninger behandles med det formål at “promovere Kanarieøerne som turistmål” via en direkte kommunikation. Såfremt det drejer sig om et register og/eller et andet formål, vil brugeren få dette oplyst ved registreringen. Samtidig gøres brugeren opmærksom på, at denne kan benytte sine rettigheder til at få adgang til, rette i, annullere og modsætte sig oplysningerne ved at rette henvendelse til PROMOTUR på postadressen Calle Víctor Hugo, 60 Bajo, 35006. Las Palmas de Gran Canaria; Kanarieøerne, Spanien; eller ved at sende en e-mail til følgende adresse: webturismolopd@turismodecanarias.com. Meddelelsen skal indeholde den følgende information: • Brugerens navn og efternavn samt e-mailadresse. • En begrundet anmodning. • Adresse henseende meddelelser, dato og brugerens underskrift.

PROMOTUR er ansvarlig for og skal garantere fortroligheden og sikkerheden i forhold til de personlige oplysninger, som indhentes fra brugeren via internetsiden, og PROMOTUR forpligter sig til at overholde sin pligt til at hemmeligholde de personlige oplysninger og til at behandle disse oplysninger med den fornødne fortrolighed. Henseende dette skal PROMOTUR foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå, at oplysninger bliver ændret, går tabt eller udsat for ikke-autoriseret behandling eller adgang. PROMOTUR gør brugerne opmærksom på, at udøvelse af disse rettigheder er yderst personlig, og at det derfor kun er brugeren selv, der kan benytte sig af de omtalte rettigheder i forhold til de personlige oplysninger, hvorover denne er den legitime adkomsthaver. Imidlertid og i undtagelsestilfælde, der gives tilladelse til, kan en hertil af brugeren behørigt bemyndiget repræsentant udøve disse rettigheder, som tilkommer brugeren på de her fremlagte vilkår, forudsat af der til nævnte meddelelse vedlægges en dokument, der beviser en sådan repræsentation.

4.1.2. Andre formularer.

På de andre formularer, som ikke omfatter de overfor beskrevne egenskaber, vil PROMOTUR efter forudgående meddelelse til brugeren ikke foretage nogen behandling af oplysningerne udover den fornødne, for at de forbliver fortrolige og anvendes til det formål, som fremgår af formularerne.

4.2. Beskyttelse af oplysninger: Cookies.

I medfør af paragraf 22.2 i spansk lov nr. 34/2002 af 11. juli om Serviceydelser i informationssamfundet, vil PROMOTUR ved hjælp af cookies benytte sig af datalagrings- og datagenvindingsmetoder på brugernes computere, hvilket betyder, at man husker brugerens præferencer fra sidste besøg og dermed kan yde en bedre on-lineservice. Cookies vil under ingen omstændigheder behandle personlige oplysninger eller kompromittere brugerens privatliv. Brugerens accept af behandlingen af oplysningerne sker ved hjælp af et pop-up vindue, som er synligt, indtil aflæsning og accept sker. De cookies, som anvendes på denne internetside, samt formålet med disse, drejer sig om følgende:

 • Cookies til at bekræfte brugerens ægthed eller identifikation: for at fastholde sessionen med registrerede brugere.
 • Cookies til analyse: for at indhente information om navigation, til at måle og analysere publikum.
 • Cookies til reklame- og adfærdsformål: til at administrere reklamespalterne på grundlag af kriterier som den frekvens, hvormed reklamerne vises, og til at administrere reklamespalterne i henhold til brugerens specifikke profil.

Det foregående forhindrer ikke en eventuel datalagring eller adgang af teknisk karakter med det ene formål at foretage en transmission af en meddelelse via et elektronisk kommunikationsnetværk, eller, i det omfang det måtte være strengt nødvendigt, til at yde en service, som brugeren udtrykkeligt har anmodet om.

Hvis man beslutter ikke at ville acceptere cookies, kan man fortsætte med at benytte vores internetside som sædvanlig, selvom dette kan betyde, at brugerens oplevelse heraf bliver en anelse ringere. For at blokere eller fjerne allerede installerede cookies på brugerens computer, kan man ændre på konfigureringen af browseren. De kan finde yderligere oplysninger om, hvordan man gør dette, på de følgende adresser, alt efter hvilken browser De anvender:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Safari for IOS (iPhone, iPad)

Cookies Flash

Hvis brugeren benytter sig andre browsere end de her nævnte, kan denne få yderligere information om, hvordan man konfiguerer installationen af cookies via hjælpefunktionen eller via assistance på disse browsere.

4.3. Beskyttelse af adgangskoderne.

PROMOTUR kan for at tilgå og/eller benytte en bestemt service eller et bestemt indhold på internetsiden anmode brugeren om at registrere sig, idet PROMOTUR vil stille nogle adgangskoder til rådighed for brugeren, som vil være fortrolige, hemmelige, personlige og uoverdragelige, og som skal bruges til at tilgå og/eller benytte omtalte service eller indhold i egenskab af registreret bruger. Omtalte adgang kan blokeres af PROMOTUR, såfremt der sker et bestemt, på hinanden følgende antal fejl i kodeangivelsen. Blokeringen vil kun blive ophævet, når brugerens identitet er blevet kontrolleret på tilfredsstillende vis. Brugeren er ansvarlig for at holde sine adgangskoder hemmelige, og han eller hun må under ingen omstændigheder afsløre disse til tredjepart eller gøre det nemt at opdage dem ved at gemme dem på et eller andet databærende apparat. PROMOTUR stiller mekanismer til brugerens disposition, hvormed denne kan ændre sine adgangskoder efter ønske.

5. VÆRNETING

Brugerne af internetsiden afstår udtrykkeligt fra ethvert andet værneting, som måtte tilkomme disse, med forbehold af den kompetence, som loven måtte fastlægge, idet de underkaster sig domstolene i Las Palmas de Gran Canaria til at behandle ethvert spørgsmål, som måtte opstå vedrørende fortolkningen, anvendelsen og overholdelsen af nærværende vilkår og betingelser eller til at behandle ethvert stridsmål, som internetsiden måtte foranledige.

Ekspertens
vurdering
"Vintrene på de Kanariske Øer ligner ikke vintrene i resten af Europa eller på den iberiske halvø, for når Europa mange steder er under frysepunktet, nyder de solen på de Kanariske Øer og temperaturer omkring 25ºC og et misundelsesværdigt miljø."

Mario Picazo Meteorolog og "vejrmand"


4.800 timers lys om året